Powrót

Pożyczka pracownicza z zakładu pracy. Czy pracodawca może udzielić pożyczki?

11.2.2022

Kto może starać się o pożyczkę od pracodawcy? Jak ją otrzymać i na co można przeznaczyć pożyczkę pracowniczą?

Kto może starać się o pożyczkę od pracodawcy? Jak ją otrzymać i na co można przeznaczyć pożyczkę pracowniczą?

Niespodziewany brak środków na koncie może dotknąć każdego. Nie każdy jednak wie, że oprócz kredytu czy pożyczki w banku lub firmie pożyczkowej, może starać się o pożyczkę od pracodawcy. Jak ją otrzymać i na co można przeznaczyć pożyczkę pracowniczą? Poznaj wady i zalety tego rozwiązania.

Pożyczka pracownicza - czym jest?

Pożyczka pracownicza to forma wsparcia finansowego od pracodawcy dla pracownika, która może stanowić alternatywę dla pożyczek komercyjnych i chwilówek, z uwagi na niskie oprocentowanie oraz automatyczny system spłaty zobowiązania. 

Źródła finansowania pożyczek pracowniczych

Pożyczki pracownicze mogą być finansowane zarówno z majątku firmy, jak i składek pracowników. Najczęściej środki pieniężne wypłacane są z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. 

Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe

Jednym ze źródeł finansowania pożyczek pracowniczych są Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe. Kasy te mogą być utworzone przez zakład pracy, a nadzór nad nimi sprawują związki zawodowe. Ich członkami, a co za tym idzie beneficjentami, mogą być zarówno pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, jak i ci zatrudnieni w oparciu o umowy cywilnoprawne czy samozatrudnieni. 

Aby utworzyć kasę zapomogowo-pożyczkową na terenie zakładu pracy, konieczne jest zebranie co najmniej 10 osób, które deklarują gotowość przynależności do niej. Każdy członek kasy zapomogowo-pożyczkowej zostaje zobowiązany do wpłaty wpisowego oraz comiesięcznego wkładu członkowskiego (zazwyczaj składka na kasę potrącana jest przez pracodawcę bezpośrednio z comiesięcznego wynagrodzenia pracownika). 

Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na mocy ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych pracodawca  jest zobowiązany do prowadzenia działalności socjalnej wobec pracowników. W zależności od ilości zatrudnionych pracowników, Fundusz ten jest powoływany odgórnie (powyżej 50 osób zatrudnionych) lub na wniosek powołanych w firmie związków zawodowych (20-50 osób zatrudnionych). 

Ze środków funduszu mogą korzystać pracownicy firmy oraz ich rodziny, a także byli pracownicy (emeryci i renciści) a możliwość udzielenia pożyczki wynika wprost z przepisów przywołanej ustawy. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 pracodawca w ramach działalności socjalnej może m.in. udzielić pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Dokładne zasady udzielania pożyczek są natomiast regulowane przez wewnętrzne regulaminy ZFŚS.

Pożyczka z ZFŚS udzielana jest zwykle w oparciu o kryterium dochodowe, a okres i warunki spłaty określa umowa. Pożyczka z funduszu może mieć charakter bezzwrotny. 

Chcę przetestować Patento.

Aby zamówić kod, wprowadź następujące dane

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Pożyczka z zakładu pracy - kto się może o nią ubiegać?

Pożyczka z zakładu pracy to dogodne rozwiązanie dla osób, które szukają dodatkowego źródła gotówki z optymalnym oprocentowaniem i dogodnym terminem spłaty. W praktyce o pożyczkę pracowniczą może ubiegać się każdy pracownik, nie oznacza to jednak, że każdy ją otrzyma. Zazwyczaj przyznawanie pożyczek uzależnione jest od pewnych kryteriów, np. stażu pracy - minimum pół roku zatrudnienia i więcej. Znaczenie ma również rodzaj umowy - obecnie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą ubiegać się o pożyczkę z zakładu pracy. 

Niezbędne dokumenty potrzebne do otrzymania pożyczki zakładowej

W celu uzyskania pożyczki pracowniczej należy złożyć u pracodawcy odpowiedni wniosek. Wzór wniosku może określać pracodawca (np. w przypadku pożyczki z ZFŚS) w wewnętrznym regulaminie firmy. Jeśli takowego dokumentu nie ma, wniosek należy sporządzić na własną rękę - powinny się w nim znaleźć dane zakładu pracy, dane pracownika, wnioskowana kwota pożyczki, cel pożyczki, data i podpis oraz numer konta do przelewu środków. 

Wnioskowanie o pożyczkę pracowniczą jest więc związane z minimum formalności. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku zależy od indywidualnych praktyk stosowanych w zakładzie pracy lub określa go regulamin. Zazwyczaj nie jest on jednak długi, a korzyści płynące z niskiego bądź zerowego oprocentowania sprawiają, że jest to korzystne rozwiązanie dla pracownika potrzebującego zastrzyku gotówki.  

Na co można przeznaczyć pożyczkę pracowniczą?

Pożyczki pracownicze najczęściej wykorzystywane są na tzw. cele mieszkaniowe. Może to być pożyczka na zakup nieruchomości, ale też na sfinansowanie remontu. W określonych przypadkach istnieje jednak możliwość przeznaczenia środków na inne cele. 

Umowa pożyczki od pracodawcy - co powinna zawierać?

Umowa pożyczki od pracodawcy powinna zawierać następujące informacje:

 

 • data i miejsce zawarcia umowy pożyczki,
 • strony umowy - dane pracodawcy i pracownika,
 • kwota pożyczki,
 • wysokość rat i czas spłaty pożyczki,
 • oprocentowanie,
 • dodatkowe informacje np. warunki spłaty po ustaniu zatrudnienia pracownika.

Rozliczanie pożyczki od pracodawcy

Pożyczka od pracodawcy, jeśli pochodzi z ZFŚS, kas zapomogowo-pożyczkowych czy też innych kas lub funduszów zakładowych, jest zwolniona z podatku. Pożyczki takie nie wynikają ze stosunku pracy, a dodatkowo mają charakter zwrotny, a co za tym idzie nie mogą być traktowane jako przychód pracownika. 

Dopiero w przypadku umorzenia pożyczki jej charakter podatkowy się zmienia. Pieniądze, które pracownik pożyczył od pracodawcy nie podlegają zwrotowi, w związku z czym powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

Jak otrzymać pożyczkę od pracodawcy krok po kroku?

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o pożyczkę bezpośrednio do pracodawcy lub do działu kadr. Wniosek powinien zawierać: 

 • dane zakładu pracy,
 • dane pracownika,
 • kwotę pożyczki,
 • cel, na jaki pracownik chce przeznaczyć pożyczkę,
 • numer konta wnioskodawcy.

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, powinna zostać sporządzona umowa pożyczki, w której powinny znaleźć się również zapisy dotyczące:

 • spłaty pożyczki, 
 • oprocentowania,
 • innych warunków dot. pożyczki, np. zapis o warunkach spłaty w przypadku ustania zatrudnienia. 

Wady i zalety pożyczek od pracodawcy

Pożyczki od pracodawcy są alternatywą dla pożyczek komercyjnych, ale jak każda inna pożyczka mają swoje wady i zalety. 

Z pewnością do zalet pożyczek pracowniczych zaliczyć można:

 • minimum formalności,
 • niskie lub zerowe oprocentowanie pożyczki,
 • dogodny termin spłaty pożyczki,
 • możliwość zaciągnięcia pożyczki przy braku zdolności kredytowej,
 • możliwość otrzymania pożyczki bezzwrotnej.

Za wady pożyczek pracowniczych można natomiast uznać:

 • niskie kwoty pożyczek,
 • zachwianie miesięcznego budżetu domowego- potrącenia z pensji na spłatę zobowiązania. 
 • konieczność natychmiastowej spłaty całości kwoty w przypadku ustania zatrudnienia,
 • mniejsza mobilność zawodowa pracownika.