Powrót

Termin wypłaty wynagrodzenia, czyli kiedy pensja wpłynie na konto?

9.25.2022

Do kiedy pensja musi wpłynąć na konto pracownika i co jeśli pracodawca spóźnia się z wypłatą bądź dzień zapłaty wypada w dniu wolnym od pracy?

Do kiedy pensja musi wpłynąć na konto pracownika i co jeśli pracodawca spóźnia się z wypłatą bądź dzień zapłaty wypada w dniu wolnym od pracy?

Termin wypłaty wynagrodzenia to jeden z elementów stałych, które pracodawca musi umieścić w umowie podpisywanej z pracownikiem. To, kiedy dokładnie pensja wpłynie na konto zależy od pracodawcy, ale obowiązują go przepisy Kodeksu Pracy. Do kiedy pensja musi wpłynąć na konto pracownika i co jeśli pracodawca spóźnia się z wypłatą bądź dzień wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy?

Termin wypłaty wynagrodzenia - co mówi Kodeks Pracy?

Kodeks pracy jasno reguluje przepisy dotyczące terminowości wypłaty wynagrodzenia pracownikowi. Pracodawca jest zobowiązany do ich przestrzegania i ustalania terminów w oparciu o art. 85 KP. Co mówi ten zapis?

Stały i konkretny termin wypłaty wynagrodzenia

W myśl artykułu 85 Kodeksu Pracy wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Oznacza to, że w umowie powinien się znajdować jasny zapis określający dzień wypłaty wynagrodzenia wraz z zaznaczeniem, że wypłata następuje “z dołu”, czyli za już przepracowany miesiąc. 

Do kiedy wypłata wynagrodzenia musi zostać zrealizowana?

Wypłata za przepracowany miesiąc powinna trafić do pracownika nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Termin wypłaty wskazany nieprawidłowo w umowie

Za nieprawidłowo wskazany w umowie termin wypłaty wynagrodzenia uznaje się taki, który wykracza poza przepisy określone Kodeksem Pracy. Nieprawidłowy zatem jest zapis: pensja będzie wypłacana do 10. dnia miesiąca - termin nie jest wskazany precyzyjnie i nie jest on stały.

Chcę przetestować Patento.

Aby zamówić kod, wprowadź następujące dane

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wypłata do 10. - kiedy na koncie? 

Wypłata wynagrodzenia do 10. dnia miesiąca to maksymalny termin, który może wybrać pracodawca na wypłatę pracownikowi pensji. Co w sytuacji, w której termin wypłaty zbiega się w czasie z dniem wolnym od pracy? Kiedy środki trafiają na konto pracownika?

Termin wypłaty wynagrodzenia a przelew na konto

Termin wypłaty wynagrodzenia musi zbiegać się w czasie z wpływem środków na konto pracownika. Pracodawca powinien tak zaplanować termin zlecenia przelewów, aby środki wpłynęły na konto pracownika w dniu wskazanym w zawartej umowie. Nie może być tak, że w dniu wypłaty pracodawca dopiero zleca wykonanie przelewów, przez co termin wpływu przesuwa się w zależności od dnia tygodnia. 

Co jeśli dzień wypłaty (np. 10.) wypada w sobotę, niedzielę, święto, dzień wolny od pracy?

W przypadku, kiedy termin wypłaty wynagrodzenia wypada w dniu wolnym od pracy lub w święto, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty środków przed terminem określonym w umowie.

Co jeśli 10. wypada w poniedziałek?

Jeśli termin wypłaty wynagrodzenia ustalony jest w umowie na 10. dzień kolejnego miesiąca, pracownik musi zadbać o to, by w tym dniu wynagrodzenie znalazło się na koncie. Zazwyczaj pracodawca zleca przelew przed dniem wolnym od pracy, aby pieniądze trafiły na konto w pierwszy dzień roboczy, w takim przypadku w poniedziałek. 

Czy wypłata może przyjść wcześniej niż jest to określone w umowie?

Tak, wypłata środków może nastąpić przed terminem określonym w umowie. Nie działa to jednak w drugą stronę i nie powinna trafić do pracownika po tym terminie. 

Brak wypłaty w terminie - co jeśli pracodawca spóźnia się z wypłatą?

Przepisy jasno określają termin wypłaty wynagrodzenia, w związku z czym pracodawca nie może naruszać przepisów i opóźniać wypłaty wynagrodzenia pracownikowi. Czy i ile może pracodawca może się spóźnić z zapłatą pensji i czy ponosi konsekwencje takiego działania?

Czy wypłata może się spóźnić? Ile pracodawca może spóźnić się z wypłatą wynagrodzenia?

Pracodawca nie może przekroczyć terminu wypłaty wynagrodzenia. Kodeks Pracy jasno określa, że termin wypłaty musi być ściśle określony, a to oznacza, że pracodawca nie może odstępować od umowy i spóźniać się z wypłatą wynagrodzenia. 

Niewypłacenie wynagrodzenia - jakie są prawa pracownika?

Za brak wypłaty wynagrodzenia pracownik może złożyć na pracodawcę skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Ta ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenie i ewentualnie przeprowadzenie kontroli. W przypadku stwierdzenia naruszeń może zobowiązać pracodawcę do niezwłocznego uregulowania płatności, a nawet ukarać karą grzywny. 

Czytaj również: Pracodawca spóźnia się z wypłatą - co robić?

Odsetki za brak wypłaty w terminie - ile wynoszą?

Kwestia wypłaty odsetek za nieterminową wypłatę wynagrodzenia nie została uregulowana w Kodeksie Pracy, jednak pracownik może wnioskować o wypłatę środków z tego tytułu w oparciu o Kodeks Cywilny - w takim wypadku pracodawca występuje jako dłużnik, a pracownik - jako wierzyciel. Wysokość odsetek ustawowych, według Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z 7 stycznia 2016 roku, wynoszą 5% w skali roku.

Pracodawca nie chce wypłacić wynagrodzenia w terminie lub nie może bo jest niewypłacalny

Jeśli pracodawca nie chce wypłacić pracownikowi wynagrodzenia, ten może zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy, która to podejmie działania kontrolne, zmierzające do rozwiązania sprawy. W przypadku niewypłacalności pracodawcy, pracownik może dochodzić swoich roszczeń i złożyć do sądu pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia. 

Były pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy - co wtedy?

W przypadku niewypłacenia pensji przez byłego pracodawcę, pracownik ma podobne prawa, jak w przypadku trwania umowy. Może zgłosić ten fakt do PIP, aby ona wszczęła działania kontrolne lub złożyć pozew w sądzie o wypłatę zaległego wynagrodzenia. Istnieje też możliwość odzyskania zaległych wypłat z puli Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ale środki te nie zawsze wystarczają na pokrycie zaległych wypłat lub są przeznaczane na postępowanie upadłościowe. 

Kiedy pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia w terminie? W jakich sytuacjach?

Pracodawca może nie wypłacić pracownikowi wynagrodzenia w terminie, jeśli ten dopuści się złamania przepisów wynikających z Kodeksu Pracy. Do takich sytuacji należy m.in.: powstrzymanie się od pracy np. w czasie strajku, niestawienie się w pracy bez uprzedniego usprawiedliwienia nieobecności. 

Co zrobić jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie określonym w umowie zlecenie lub umowie o dzieło?

Osoby pracujące na umowę zlecenie lub umowę o dzieło miewają problemy z uzyskaniem wynagrodzenia w terminie. Pracodawca i pracownik nie są związani stałą umową o pracę, w związku z czym, często dochodzi do nadużyć. Jeśli zleceniodawca zwleka z wypłatą wynagrodzenia i ewidentnie przekracza termin ustalony w umowie, jedną z opcji jest wystosowanie pisma ponaglającego, w którym określony zostanie ostateczny termin zapłaty oraz znajdzie się wskazanie, że w przypadku braku terminowej wpłaty, złożony zostanie pozew do sądu w tej sprawie. 

Jeśli i to nie pomaga, należy ze sprawą udać się do sądu, wraz ze zgromadzonymi dokumentami poświadczającymi zaległości w wypłatach i ponaglenia, które nie skutkowały uregulowaniem zobowiązań przez pracodawcę. 

Źródła:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-pracy-16789274/art-85