Powrót

Wypłata wynagrodzenia: gotówką do ręki czy na konto?

5.16.2023

Czy pracownik może otrzymać pensję w gotówce, na zagraniczne konto i czy w jego imieniu pensję może odebrać osoba trzecia?

Czy pracownik może otrzymać pensję w gotówce, na zagraniczne konto i czy w jego imieniu pensję może odebrać osoba trzecia?

Dziś, w czasach rozwoju nowoczesnych technologii i ogromnej popularności bankowości internetowej, wypłacane przez pracodawcę wynagrodzenie trafia z reguły bezpośrednio na konto bankowe pracownika. W artykule wyjaśnimy, w jakich okolicznościach pracownik może otrzymać pensję w gotówce, na zagraniczne konto i czy w jego imieniu pensję może odebrać osoba trzecia. 

Wszelkie kwestie związane z wypłatą wynagrodzenia regulują zapisy Kodeksu Pracy.

Czy jest obowiązek wypłaty wynagrodzenia na konto?

Zgodnie z art. 86 § 3. wskazanego wyżej aktu prawnego “Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych”. W praktyce oznacza to, że jeśli pracownik nie będzie wnioskował o wypłatę wynagrodzenia w gotówce, automatycznie otrzyma pieniądze na wskazane pracodawcy konto.

Wypłata wynagrodzenia na konto

Czy Kodeks Pracy określa ustawowe terminy wypłaty wynagrodzenia na konto? Czy pensja może trafić nie na konto pracownika, lecz na rachunek innej osoby – rodzica, małżonka czy partnera? Czy pracodawca może przelać wynagrodzenie na zagraniczny rachunek?

Termin wypłaty wynagrodzenia a przelew na konto

Jak wskazuje Art. 104 Kodeksu Pracy termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia powinien definiować Regulamin pracy – dokument określający prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. W przypadku pracodawców, którzy nie mają obowiązku ustalania regulaminu pracy, informacje dotyczące terminów wypłaty wynagrodzenia powinny znaleźć się w warunkach zatrudnienia i/lub w samej treści umowy o pracę. 

Ważne, aby ustalając termin wypłaty, pracodawca dostosował go do określonych prawem zasad:

 • wypłaty wynagrodzenia powinien dokonywać się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie;
 • wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu powinien wypłacać z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie powinien wypłacić w dniu poprzedzającym.

Wypłata wynagrodzenia na cudze konto — czy to możliwe?

Wypłata wynagrodzenia na cudze konto jest możliwa. Aby było to możliwe, pracownik powinien złożyć stosowne oświadczenie. Jego treść może brzmieć następująco:

 • datę, miejscowość, dane pracodawcy
 • Treść mówiącą o udzieleniu upoważnienia do przelewu pensji na cudze konto:
Ja (tutaj imię i nazwisko pracownika), udzielam pełnomocnictwa (tutaj dane osoby, do której należy rachunek bankowy) legitymującej/emu się dowodem osobistym nr…….. Zwracam się także z prośbą o przekazywanie mojego wynagrodzenia na rachunek bankowy prowadzony przez upoważnionego, o nr (tutaj numer konta, na które ma trafiać wynagrodzenie) prowadzonego w banku (tu nazwa banku). 
 • Czas obowiązywania upoważnienia - od kiedy do kiedy jest ważne;
 • Podpis wnioskującego

Chcę przetestować Patento.

Aby zamówić kod, wprowadź następujące dane

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wypłata wynagrodzenia na zagraniczne konto

Wypłata wynagrodzenia na zagraniczne konto pracownika może wiązać się dla pracodawcy z koniecznością pokrycia dodatkowych opłat: kosztów przewalutowania, kosztu wykonania zagranicznego przelewu czy spreadem. Jak wskazuje Art. 91. § 1 Kodeksu pracy Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 (są to m.in. składki na ubezpieczenie, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi czy sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych – przyp. red.) mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Wypłata pensji na zagraniczne konto jest więc możliwa. Kwestie ewentualnych odliczeń i ich potrącenia z wynagrodzenia powinieneś jednak omówić z pracodawcą a w razie konieczności – złożyć także odpowiedni wniosek.

Wypłata wynagrodzenia na dwa konta — czy jest możliwa?

Kwestie związane z wypłatą wynagrodzenia na dwa rachunki bankowe nie jest uregulowana prawem. W praktyce nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby pracodawca wypłacał wynagrodzenie właśnie w takim systemie. Podobnie jak w przypadku przelewu na zagraniczne konto, powinieneś ustalić z pracodawcą, kto poniesie koszty transferu środków na drugi rachunek. Twoim obowiązkiem będzie także złożenie wniosku określającego podział wypłaty pomiędzy rachunkami i zawierającego informacje o obu numerach konto oraz dacie, od której pensja ma być wypłacana właśnie w taki sposób.

Wypłata wynagrodzenia w gotówce do ręki — czy jest możliwa?

Wypłata pensji w gotówce jest możliwa. Wymaga jednak złożenia przez pracownika stosownego wniosku o wypłatę gotówkową.

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych -wzór
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych — wzór, co powinien zawierać, jak złożyć

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych powinien zawierać następujące elementy:

 • dane wnioskującego;
 • dane pracodawcy;
 • datę i miejscowość;
 • prośbę o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych;
 • własnoręczny podpis wnioskującego.

W zależności od struktury firmy, oświadczenie o wypłacie wynagrodzenia w gotówce należy złożyć do działu kadr, płac lub bezpośrednio do przełożonego.

Potwierdzenie odbioru gotówki przez pracownika — dlaczego jest potrzebne?

Kodeks Pracy nie nakłada na pracodawcę obowiązku żądania od pracownika pokwitowania wypłaty wynagrodzenia w gotówce. Stosując wypłatę gotówkową, zdecydowanie warto jednak poprosić pracownika o potwierdzenie odbioru gotówki. W przypadku ewentualnego konfliktu pomiędzy stronami, taki dokument będzie ważnym dowodem, np. w sądzie. Posiadanie potwierdzenia ma też kluczowe znaczenie dla prowadzonej dla każdego z zatrudnionych dokumentacji pracowniczej.

Co jednak w przypadku, kiedy pracownik odmówi potwierdzenia odbioru gotówki?

Jak wskazują zapisy Kodeksu Cywilnego, (Art. 463), jeśli pracownik odmówi pokwitowania, pracodawca może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia (wypłatą wynagrodzenia) albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego.

Upoważnienie do odbioru wypłaty wynagrodzenia przez współmałżonka lub osobę trzecią

Wynagrodzenie pracownika może odebrać w jego imieniu małżonek, partner lub inna osoba trzecia. Aby było to możliwe, pracownik powinien złożyć pracodawcy stosowne upoważnienie. Upoważnienie powinno zawierać:

 • datę, miejscowość, dane pracodawcy;
 • dane wnioskującego pracownika;
 • treść upoważnienia:

Ja, niżej podpisany ………………...…………… (imię i nazwisko pracownika),                                                                        
legitymujący się dowodem osobistym …………………………………...…  (seria i nr dowodu osobistego), upoważniam Pana/Panią ……………………………….  (imię i nazwisko osoby upoważnionej) legitymującego(-cą) się dowodem osobistym ……………………………………   (seria i nr dowodu osobistego) do odebrania w moim imieniu mojego wynagrodzenia od dnia ……………………… .

 • czas obowiązywania upoważnienia - od kiedy do kiedy jest ważne.

Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia przez współmałżonka lub osobę trzecią - wzór
Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia przez osobę trzecią

Czy wypłata wynagrodzenia w naturze jest możliwa? Co to znaczy?

Wynagrodzenie w naturze oznacza wynagrodzenie w formie niepieniężnej. Może ono przybierać formę np. bardzo obecnie popularnych benefitów pracowniczych. Pracodawca może wypłacić wynagrodzenie w naturze wyłącznie w części będącej uzupełnieniem podstawowego wynagrodzenia. Wypłata całego wynagrodzenia za pracę w formie niepieniężnej nie jest możliwa.