Powrót

Zaliczka na poczet wynagrodzenia - co to jest?

9.26.2022

Zaliczka na poczet wynagrodzenia to w praktyce przedpłata przyszłego wynagrodzenia. Pracownik może złożyć pisemny wniosek do pracodawcy o wypłatę części wynagrodzenia za okres, który jeszcze nie upłynął

Zaliczka na poczet wynagrodzenia to w praktyce przedpłata przyszłego wynagrodzenia. Pracownik może złożyć pisemny wniosek do pracodawcy o wypłatę części wynagrodzenia za okres, który jeszcze nie upłynął

Zaliczka na poczet wynagrodzenia, przez niektórych nazywana w skrócie zaliczką wynagrodzenia, to w praktyce przedpłata przyszłego wynagrodzenia. Oznacza to, że pracownik może złożyć pisemny wniosek do pracodawcy o wypłatę części wynagrodzenia za okres, który jeszcze nie upłynął. Jeśli pracodawca uwzględni wspomniany wniosek, pracownik otrzyma część pensji, w gotówce lub na wskazane konto bankowe, przed terminem wypłaty wynagrodzenia ujętym w umowie o pracę. 

Zwykle pracownik nie zwraca zaliczki, a jego miesięczna pensja zostaje pomniejszona o wcześniej wypłacona kwotę. 

O zaliczkę na poczet wynagrodzenia może wystąpić zarówno pracownik zatrudniony na umowę o pracę, jak i ten pracujący w oparciu o umowę zlecenie i umowę o dzieło. 

Chcę przetestować Patento.

Aby zamówić kod, wprowadź następujące dane

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Termin wypłaty wynagrodzenia w Kodeksie pracy

 

Zgodnie z art. 85 Kodeksu pracy wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Co istotne, wypłata wynagrodzenia odbywa się z dołu i nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. 

 

WAŻNE! 

Jeżeli zaś dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę wypada w dniu wolnym od pracy, pensja powinna zostać wypłacona pracownikowi w dniu poprzedzającym. 

 

Forma wypłaty wynagrodzenia

 

Formę wypłaty wynagrodzenia pracownikowi również definiują przepisy Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 86 Kodeksu pracy wynagrodzenie winno być wypłacone w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej, na rachunek płatniczy wskazany przez pracownika, chyba że ten złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, w gotówce. 

 

Wniosek o zaliczkę na poczet wynagrodzenia - jak napisać? Wzór

 

Aby otrzymać zaliczkę na poczet wynagrodzenia pracownik powinien złożyć wniosek do pracodawcy o udzielenie takiej zaliczki. Wniosek najlepiej złożyć na piśmie (nie ustnie), aby pracodawca mógł potwierdzić wpływ wniosku i ustosunkować się do pisma. Nie ma przepisu mówiącego o tym, ile czasu ma pracodawca na rozpatrzenie prośby pracownika, ale w związku z rodzajem wniosku, jego rozpatrzenie powinno się dokonać przed upływem regulaminowego czasu wypłaty wynagrodzenia, aby wniosek był zasadny. 

Co powinien zawierać wniosek o zaliczkę na poczet wynagrodzenia? 

 • nazwa firmy i dane osoby, do której kierowany jest wniosek 
 • data i miejscowość
 • tytuł wniosku: Wniosek o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia
 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • stanowisko pracy wnioskującego,
 • kwota zaliczki brutto,
 • uzasadnienie lub dodatkowe informacje,
 • podpis pracownika
 • podpis pracodawcy

 

Należy pamiętać, aby wniosek o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia przygotować w dwóch jednakowych egzemplarzach, dla każdej ze stron. 

 

Rozliczenie zaliczki wynagrodzenia

 

Istnieją dwa rodzaje zaliczek, których może udzielić pracownikowi pracodawca (w przypadku umowy o pracę):

 • zaliczka na pokrycie wydatków służbowych lub delegacji służbowej, 
 • zaliczka na poczet wynagrodzenia za pracę.

 

Warto rozróżniać te dwa rodzaje zaliczek, gdyż tylko jedna z nich podlega rozliczeniu i zwrotowi, a druga jest zaliczką tylko w ogólnie przyjętym znaczeniu słowa, a nie według obowiązujących przepisów prawa pracy. 

 

Zgodnie z art. 87 § 1 pkt  3 Kodeksu pracy rozliczeniu i zwrotowi podlega tylko zaliczka na pokrycie wydatków służbowych lub zaliczce związanej z podróżą służbową.

 

Zaliczką w rozumieniu Kodeksu pracy nie jest zaliczka na poczet wynagrodzenia. Jest on używana zwyczajowo, gdyż przez zaliczkę rozumie się wszelkie inne kwoty podlegające potrąceniu z wynagrodzenia. Innymi słowy zaliczka na poczet wynagrodzenia wypłacana jest pracownikowi bez konieczności zwrotu - pracownik na koniec miesiąca otrzymuje po prostu wynagrodzenie pomniejszone o pobraną zaliczkę. 

 

Zaliczka na poczet wynagrodzenia, w przeciwieństwie do tej na wydatki służbowe i delegacje, podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu w momencie jej otrzymania. Oznacza to, że pracodawca nie może czekać z rozliczeniem zaliczki do czasu wypłaty reszty wynagrodzenia, tylko obowiązany jest rozliczyć ją na takich samych zasadach jak comiesięczne wynagrodzenie pracownika. 

 

Wpływ zaliczki wynagrodzenia na podatek i składki ZUS

 

Należy pamiętać, że zaliczki na poczet wynagrodzenia podlegają oskładkowaniu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie ze stosunku pracy w ogólności. Oznacza to, że należy ją potraktować tak samo, jak wypłatę wynagrodzenia, tyle że przed umownie ustalonym terminem. 

 

Jak to się ma w praktyce? Zaliczka taka, podobnie jak wynagrodzenie miesięczne podlega opodatkowaniu, jest bowiem przychodem pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, w miesiącu, w którym pracownik otrzymał zaliczkę na poczet wynagrodzenia oraz pozostała część wynagrodzenia, przychód powstaje dwukrotnie  - zarówno w dniu wypłaty zaliczki, jak i pozostałej części wynagrodzenia.

 

WAŻNE! 

Zarówno podatek dochodowy, jak i składki ZUS od zaliczki na poczet wynagrodzenia i pozostałej części wynagrodzenia, które pracownik otrzymał w przeciągu jednego miesiąca, należy ustalić od łącznej kwoty wszystkich wypłat w danym miesiącu. 

 

Podobnie traktować należy zaliczkę na poczet wynagrodzenia w przypadku pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie i umowę o dzieło. Jeśli zatrudniający zgodzi się na wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia, musi ją rozliczyć na takich samych zasadach, jak comiesięczną wypłatę pracownika wynikającą z zawartej z nim umowy.