Powrót

Wynagrodzenie płatne z góry – czy pensja z góry jest możliwa?

11.23.2022

Czy pensja z góry jest możliwa? Co oznacza zaliczka akonto w pracy? Co jeśli pensja zostanie wypłacona z góry a pracownik jest nieobecny?

Czy pensja z góry jest możliwa? Co oznacza zaliczka akonto w pracy? Co jeśli pensja zostanie wypłacona z góry a pracownik jest nieobecny?

Termin wypłaty wynagrodzenia to jedna z bardziej istotnych kwestii dla każdego pracownika rozpoczynającego przygodę z nowym pracodawcą. Możliwości ustalenia terminu wypłaty pensji jest kilka. Co oznacza wypłata z dołu i z góry? Jaką opcję wybierają zwykle pracodawcy i co mówią przepisy w kwestii wynagrodzeń?

Termin wypłaty wynagrodzenia – jakie są przepisy?

Zgodnie z art. 85 Kodeksu Pracy wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i określonym z góry terminie. Oznacza to, że w momencie zawarcia umowy z pracodawcą, pracownik ma określony konkretny termin wypłaty wynagrodzenia za pracę i termin ten obowiązuje nieprzerwanie od momentu podpisania umowy. 

Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, tzn. za przepracowany miesiąc. Warto pamiętać, że musi ono trafić do pracownika nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Co to dokładnie oznacza?

Przykład:

Jeśli umowa została zawarta np. 1 lipca to pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za przepracowany miesiąc nie później niż do 10 sierpnia.

Co niemniej istotne wynagrodzenie wypłaca się niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, a jeżeli dzień wypłaty przypada na święto lub dzień wolny od pracy, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia w dzień poprzedzający. 

Przykład:

Jeśli pracodawca w umowie określił, że dzień wypłaty wynagrodzenia przypada w ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, a w danym miesiącu dzień ten wypada np. w niedzielę, to pieniądze powinny trafić na konto pracownika najpóźniej w piątek, który to dzień jest ostatnim dniem roboczym poprzedzającym wypłatę pensji. 

Chcę przetestować Patento.

Aby zamówić kod, wprowadź następujące dane

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wynagrodzenie płatne z dołu – co to znaczy?

Wypłata wynagrodzenia z dołu oznacza wypłatę wynagrodzenia za już wykonaną pracę. W momencie zawarcia umowy z pracodawcą zostaje też precyzyjnie określony termin wypłaty wynagrodzenia. Jeśli w umowie widnieje zapis, że pensja będzie wypłacona z dołu, najpóźniej do 30 dnia miesiąca kalendarzowego to oznacza to, że pracownik dostanie pieniądze za przepracowany miesiąc po upływie tego miesiąca. 

Wynagrodzenie płatne z dołu daje też możliwość rozliczenia pełnego miesiąca pracy i ewentualnych korekt wynikających np. ze zwolnienia lekarskiego, na którym przebywał pracownik czy innych sytuacji, które miałyby wpływ na wysokość wynagrodzenia. 

 

„Płatne z góry” – czym jest zaliczka akonto w pracy?

Wynagrodzenia płatne z góry to wynagrodzenie wypłacane w formie zaliczki na poczet wykonanej pracy. Oznacza to, że pracownik otrzymuje pieniądze za okres jeszcze nieprzepracowany. Wypłata taka następuje na prośbę pracownika i odbywa się po uprzednio złożonym wniosku o zaliczkę na poczet wynagrodzenia. We wniosku powinna znajdować się określona przez pracownika kwota do wypłaty, najlepiej w kwocie brutto. Wniosek rozpatruje pracodawca i od niego pracownik otrzymuje informacje o tym, czy otrzyma wypłatę akonto.

Zaliczka na poczet wynagrodzenia podlega takiemu samemu opodatkowaniu, jak wynagrodzenie za pracę w ogólności. Jedyna różnica polega na tym, że jest ona wypłacana z wyprzedzeniem, z związku z czym rozliczenie na podatek dochodowy i składki ZUS odbywa się zgodnie z terminem wypłaty i obejmuje całą wypłaconą zaliczkowo kwotę, 

Wypłata wynagrodzenia z góry – co to znaczy? Kto i kiedy może ją dostać?

Wypłata wynagrodzenia z góry to wypłata pensji przed upływem okresu pracy, za który wypłacana jest pensja.

Wypłata z góry może się odbywać:

  • na wniosek pracownika - jako zaliczka na poczet wykonanej pracy
  • jeśli ostateczna kwota wynagrodzenia nie jest określona, tzn. gdy w terminie wypłaty wynagrodzenia nie wiadomo dokładnie ile to wynagrodzenie wyniesie. Jest to wtedy rodzaj zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia, które będzie zależne od ilości wykonanej pracy. W takiej sytuacji pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi określoną kwotę, a w momencie ustalenia pełnego wynagrodzenia - wypłacić resztę pieniędzy, które należą się pracownikowi za wykonaną pracę. 

Pensja z góry a nieobecność pracownika

Zgodnie z Kodeksem Pracy wynagrodzenie powinno być wypłacane pracownikowi raz w miesiącu, z dołu, w stałym i określonym w umowie terminie. Prawo nie zabrania jednak wypłat z góry, kiedy to pracownik otrzymuje pensję za pracę, którą dopiero będzie świadczył pracodawcy. 

W przypadku wypłacania pensji z góry może dojść do sytuacji, w której pracownik otrzyma zwolnienie lekarskie lub pójdzie na urlop bezpłatny, a to wpłynie na wysokość wynagrodzenia. Co w sytuacji, w której wynagrodzenie zostało już wypłacone w pełnej kwocie, a musi ulec potrąceniu z tytułu zwolnienia lub urlopu? Jeśli zaistnieje taka sytuacja, to w kolejnym terminie wypłaty wynagrodzenia kwota będzie pomniejszona o nadpłacone wynagrodzenie. Uregulowana zostanie też kwestia rozliczeń podatkowy, a więc zaliczek z tytułu ubezpieczenia chorobowego itp. 

Czy można prosić pracodawcę o wcześniejszą wypłatę wynagrodzenia – zaliczkę akonto przyszłej pracy?

Pracownik, który rozpoczyna pracę u nowego pracodawcy może wnioskować o zaliczkę na poczet wynagrodzenia. Tak jak w przypadku pracownika z dłuższym stażem, zobowiązany jest do złożenia wniosku na piśmie o zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia (w kwocie brutto). Jeśli pracodawca wyrazi zgodę, nie ma przeszkód, aby nowy pracownik otrzymał wynagrodzenie akonto. 

Źródła:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-pracy-16789274/art-85